Obchodní podmínky

Prodávající a provozovatel internetového portálu:

DAREWOOD s.r.o.
se sídlem Skryjova 1606/8, Husovice, 614 00 Brno, Česká republika
IČ: 02072629, DIČ: CZ02072629
Společnost prodávajícího je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 80188 vedenou u Krajského soudu v Brně
Odpovědný vedoucí: Stejskal Radek
Telefonní kontakt: +420 778 065 007
E-mailový kontakt: obchod@askontsedacky.cz

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu Askontsedacky.cz, který je dostupný na webové stránce www.askontsedacky.cz (dále jen „internetový obchod“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 3. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, tedy ten který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není, tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání.

 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 5. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.

Článek II

Uzavření kupní smlouvy a objednávka

 1. Kupující má možřnost realizovat koupi zboží z internetového obchodu od prodávajícího prostřednictvím elektronické objednávky - což je objednávkový formulář, který je dostupný v internetovém obchodě prodávajícího. Návrhem k uzavření kupní smlouvy se rozumí umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Vlastní kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Takto přijatou objednávku se prodávající zavazuje neprodleně potvrdit kupujícímu informativním e-mailem na e-mail kupujícího, který kupující zadal při objednávce zboží.

 2. Při objednávce zboží, které není „skladem“, ale „na objednávku“, může prodávající vyzvat kupujícího k uhrazení zálohy ve výši až 30% z kupní ceny takového zboží.

  Kupující má v případě takto objednaného zboží nárok na informace o dodací lhůtě tohoto zboží.

 3. Elektronická objednávka je platná pouze tehdy, pokud kupující splní podmínku, že vyplní veškeré údaje a náležitosti předepsané v objednávkovém formuláři.

 4. Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné veškeré potvrzené objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu.

 5. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 6. Kupující také souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 7. Kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat jako ilustrační. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží zveřejněné v internetovém obchodě prodávajícího mají pouze informativní charakter a jednotlivé odstíny, barvy a velikostní poměry se mohou lišit dle individuálního nastavení monitoru.

 8. Místem dodání zboží se rozumí adresa, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři.

 9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.

 10. Jestliže kupující provede storno objednávky do 24 hodin od jejího potvrzení, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující zaslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.

 11. Osobní údaje, které uvede kupující v objednávkovém formuláři, jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

 12. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím.

Článek III

Dodací podmínky

 1. Většina zboží je dodávaná v demontovaném stavu. Montáž a vynáška nejsou zahrnuty v ceně dopravy. Po předchozí dohodě Vám rádi a ochotně zajistíme nastěhování nebo montáž Vámi zakoupeného zboží až k Vám do bytu. Tato dohoda musí být provedena telefonicky nebo písemně, nejdéle 5 dnů před expedicí zboží. Cena vynášky se stanovuje individuálně po posouzení náročnosti konkrétní situace.

 2. Obvyklá orientační cena vynášky číní 400,- Kč / patro.

 3. Obvyklá orientační cena montáže činí 300,- Kč / produkt.

 4. Ne všechno zboží vyžaduje montáž.

 5. Dodací lhůta se liší podle druhu zboží a je vždy uvedena u konkrétního zboží. Dodací lhůta se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. V případě, že je u vybraného zboží uvedeno, že je skladem, zboží expedujeme do 5. pracovních dní. Pokud to kapacita interní přepravní služby umožňuje, termín dodání se může výrazně zkrátit.

 6. Zboží bude kupujícímu doručeno na určené místo dodání dopravcem vybraným prodávajícím, vybrané zboží je možné zaslat poštou.

 7. Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě prodávajícího (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.

 8. Způsoby doručení:

  • vlastními kapacitami prodávajícího
  • osobní převzetí - ZDARMA (zboží je možné připravit k odběru na adrese: Červená Voda 183. PSČ 561 61
  • (doručení kurýrní službou)
  • Místem doručení a předání se rozumí nejbližší místo, kam až je schopno v daný den zajet rozvážkové vozidlo.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu nebo neúplnosti zásilky nemůže být brán zřetel.
 9. Ceník za dopravné (ceny jsou uvedeny vč. DPH):

  • Při nákupu v celkové hodnotě 10.000,- Kč včetně DPH a vyšší, je doprava po celé ČR ZDARMA
  • Při nákupu v celkové hodnotě nižší než 10.000,- Kč vč. DPH, jsou po celé ČR účtována sazba 490,- Kč
  • Individuální konzultace ceny dopravy je možná telefonicky s operátorem na tel: +420 778 065 007
  • Doručení na Slovensko je možné po předchozí domluvě s prodávajícím

Článek IV

Platební podmínky

 1. Kupující může uhradit kupní cenu zboží hotově – při osobním převzetí zboží nebo při dodání zboží a to celou částku kupní ceny zboží.

 2. Kupující může uhradit kupní cenu zboží také bezhotovostním převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 2300601122/2010 . Jako variabilní symbol uvede kupující číslo objednávky. Takto uhrazená kupní cenu musí být na účet prodávajícího připsána před dodáním zboží kupujícímu.

 3. Kupující může uhradit kupní cenu při převzetí zboží zaslaného na dobírku a to celou částku kupní ceny.

 4. Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři.

 5. Při objednávce zboží, které není „skladem“, ale „na objednávku“, může prodávající vyzvat kupujícího k uhrazení zálohy ve výši až 30% z kupní ceny takového zboží.

 6. Kupující má v případě takto objednaného zboží nárok na informace o dodací lhůtě tohoto zboží.

Článek V

Reklamace, Záruka

 1. Záruční doba činí 24 měsíců.
 2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem (viz Článek XI) internetového obchodu Askontsedacky.cz a právním řádem platným v České republice.

 3. Zboží lze reklamovat u prodávajícího (provozovatele) prostřednictvím poštovních služeb, zasláním na adresu: obchod@askontsedacky.cz nebo osobně na kontaktní adrese.

 4. Neručíme za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho neodbornou montáží.

Článek VI

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na místo dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad a dodací list.

 2. Informovat kupujícího o stavu objednávky, dodacích lhůtách a včas také o jejich případné změně.

 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.

Článek VII

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující zodpovídá za správnost poskytnutých údajů, především za adresu dodání.

 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

Článek VIII

Osobní údaje

 1. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR.

 2. Osobní údaje kupujích (zákazníků) prodávající (provozovatel) nepředává žádné další osobě.

 3. Údaje o nákupech a chování kupujících (zákazníků) budou využity pouze pro zákonné potřeby prodávajícího (provozovatele) serveru.

 4. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek.

 5. Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serverech společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem. Na přání kupujícího (zákazníka) prodávající (provozovatel) vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj. dle zákona č. 563/1991 Sb.

 6. Prodávající (provozovatel) shromažďuje se souhlasem kupujících (zákazníků) osobní údaje kupujících (zákazníků), a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek kupujících (zákazníků) v budoucnu.

 7. Pokud kupující (zákazník) projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

 8. Údaje, které prodávající (provozovatel) o kupujícím (zákazníkovi) uchovává a zpracovává, může kupující (zákazník) změnit na základě požadavku zaslaného prodávajícímu (provozovateli) emailovou zprávou na obchod@askontsedacky.cz nebo o tuto změnu může požádat prodávajícího (provozovatele) telefonicky.

 9. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující (zákazník) kdykoliv odvolat a to tak, že zašle prodávajícímu (provozovateli) emailovou zprávu na obchod@askontsedacky.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu (provozovateli) telefonicky.

 10. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Článek IX

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 2. Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího a jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 3. Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu: DAREWOOD s.r.o., Skryjova 1606/08, Husovice, 614 00 Brno, IČ 02072629.

 4. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách internetového obchodu.

 5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu způsobem stanoveným těmito podmínkami včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 6. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá.

 7. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím (provozovatelem) archivovány a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu (provozovateli obchodu).

 8. Prodávající sděluje, že je jako zpracovatel osobních údajů registrován v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů. Číslo registrace prodávajícího je 00050557/001.

Zásady používání souborů cookies

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi,
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat,
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji. Na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Jak odmítnout používání souborů cookies

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.

Článek X

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména matrace a obdobné zboží)
  • od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o jeden z případů uvedený v bodu 1. tohoto článku, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formuláře pro odstoupení od smlouvy, tento zaslat elektronicky na emailovou adresu obchod@askontsedacky.cz nebo písemně zaslat na adresu prodávajícího DAREWOOD s.r.o., Červená Voda 183, PSČ 561 61.

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 2. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Náklady na zaslání zboží zpět hradí kupující.

 4. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2. vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající vrátí peněžní prostředky zaplacené kupujícím stejným způsobem, jakým tyto prostředky přijal, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Prodávající si vyhrazuje právo, požadovat náhradu za opotřebení nebo poškození zboží, které je zákazníkem vráceno zpět.

 5. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě platby v hotovosti budou zaplacené finanční prostředky kupujícímu vráceny poštovní poukázkou. Ve výjimečných případech lze platbu v hotovosti provést na pobočce prodávajícího na adrese Červená Voda 183, 56161, ČR (v pracovní dny od 8-15:00 hodin), kupující na tuto skutečnost ovšem musí prodávajícího upozornit předem nejméně 1 pracovní den. Strany se také dále mohou dohodnout na jiný způsob vrácení peněžních prostředků.

 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 8. Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího druhu dopravy uvedeného na eshopu prodávajícího ke dni objednávky. Náklady na dopravu zboží zpět prodávajícímu při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.

 9. Pro zaslání předmětného zboží po odstoupení platí adresa: Darewood s.r.o. (Askont nábytek),Červená Voda 183, 56161, Červená Voda

 10. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, žádná z ustanovení tohoto článku se nepoužijí.

 11. Ve všech případech odstoupení dále kupující výslovně bere na vědomí, že platby za montáž či výnos nejsou součástí dopravného a nebudou zákazníkovy vráceny.

 12. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující bere na vědomí, že nárok na úhradu škody vzniklé na zboží ze strany kupujícího (poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované zboží) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Článek XI

Práva z vadného plnění ("Reklamační řád")

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák.).
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
 4. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

Článek XII

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu obchod@askontsedacky.cz

 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html

 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 5. Kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat jako ilustrační.

 6. Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě.

 7. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

 8. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Nevíte si rady s výběrem sedačky?
Obraťte se na našeho specialistu.
Nastavení cookies

Na webu používáme cookies. Abychom Vám zobrazovali jen to, co Vás zajímá, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies. Můžete je povolit všechny najednou nebo jednotlivě v "Nastavení".

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Na webu používáme cookies. Abychom Vám zobrazovali jen to, co Vás zajímá, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies. Můžete je povolit všechny najednou nebo jednotlivě v "Nastavení".